Download de app
Download de app
Navigatie knop

Gebruiksvoorwaarden “Ongehinderd”

Download de gebruiksvoorwaarden Ongehinderd – juni 2023 (PDF)

Dit zijn de ‘Gebruiksvoorwaarden Ongehinderd’ van de besloten vennootschap Ongehinderd B.V., (hierna: ’Ongehinderd’), gevestigd en kantoorhoudend te (5612 LX) Eindhoven aan de Bogert 31-18, KvK-nummer 56502044, die toepasselijk zijn op alle Diensten die Ongehinderd aanbiedt via haar (web)applicaties, onder mee bereikbaar via de Website www.ongehinderd.nl.

Artikel 1. Definities

 1. Diensten: De door Ongehinderd aan te bieden diensten, al dan niet tegen betaling, bestaande uit:
  a) het bieden van toegang tot de Website,
  b) het bieden van toegang tot de (web)applicaties ongehinderd.nl, inclusief de gebruiksmogelijkheden van die (web)applicaties,
  c) het aanbieden van een online platform waarop informatie beschikbaar wordt gemaakt over de fysieke toegankelijkheid van de gebouwde omgeving,
  d) gemeenten en andere overheden adviseren over de toegankelijkheid van openbare voorzieningen, inclusief het digitaal toegankelijk maken van die informatie.
  Voor zover in deze Gebruiksvoorwaarden over “Diensten” wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;
 2. Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en iedere rechtspersoon die gebruikt maakt (van een) van de Diensten van Ongehinderd;
 3. Gebruiksvoorwaarden: De onderhavige voorwaarden;
 4. Gemeentepagina Pagina op de Website waarop de fysieke toegankelijkheid van openbare voorzieningen in een specifieke gemeente gepresenteerd wordt, inclusief alle teksten, beeld- en/of geluidsmaterialen op deze pagina;
 5. Ongehinderd: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ongehinderd B.V.;
 6. Website: De website(s) van Ongehinderd, bereikbaar via onder meer www.ongehinderd.nl.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Diensten van Ongehinderd.
 2. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart de Gebruiker zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Het gebruik van de Website, de (web)applicaties en de Diensten is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is omschreven.
 4. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van de Diensten en de rechtsverhouding tussen Ongehinderd en de Gebruiker.
 5. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten van de Gebruiker in het kader van Ongehinderd:
  a. niet op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn,
  b. geen inbreuk maken op de rechten van Ongehinderd of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten,
  c. een andere Gebruiker niet hinderen of verstoren bij het gebruik van de Diensten,
  d. de integriteit of prestaties van de Diensten of de Data niet hinderen of verstoren,
  e. niet leiden tot het kopiëren van de Diensten of op basis daarvan afgeleide werken maken,
  f. niet bestaan uit het (doen) plaatsen van Data die lasterlijk, beledigend, bedreigend, vulgair, obsceen of anderszins aanstootgevend is, van welke aard ook,
  g. niet bestaan uit het (doen) plaatsen van Data die virussen of programmering bevat, bedoeld om de Diensten te beschadigen.
 6. Ongehinderd behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Ongehinderd zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de Website. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.

Artikel 3. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. Niets in het kader van de dienstverlening door Ongehinderd is bedoeld om enige intellectuele en/of industriële eigendomsrechten over te dragen.
 2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot de auteurs-, databank- en merkenrechten, inclusief domeinnaamrechten, met
  betrekking tot de aan de Gebruiker ter beschikking gestelde Diensten en/of bijbehorende Websites en de interface daarvan, (mobiele) applicaties, hulpmiddelen, en andere onderdelen die daarvan deel uitmaken, berusten uitsluitend bij ongehinderd.nl, dan wel haar licentiegevers en/of toeleveranciers.
 3. Ongehinderd staat er voor in dat het aan de Licentienemer toegestane gebruik van de Diensten geen inbreuk maakt op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden, en dat Ongehinderd bevoegd is de bedoelde gebruiksrechten aan de Gebruiker te verlenen.
 4. Als Ongehinderd (beweerde) inbreuk zou maken op rechten van derden, dan is Ongehinderd gerechtigd om, uitsluitend naar haar keuze, onderdelen van de Diensten te vervangen of zodanig te wijzigen dat de genoemde inbreuk wordt opgeheven, waarbij aan de functionele eigenschappen van de Diensten zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. Indien een dergelijke vervanging of wijziging zoals hiervoor bedoeld niet mogelijk blijkt zonder afbreuk te doen aan de functionele eigenschappen van de Diensten, dan is Ongehinderd in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende of daarmee gemoeide schade.
 5. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om de tot de Diensten behorende programmatuur (inclusief broncode), website(s) en de interface daarvan, applicaties, en inhoud, reviews, foto’s, video’s of enige andere content, alles in de ruimste zin, zelf te hergebruiken of te publiceren, te bewerken en/of te verveelvoudigen.
 6. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om aanduidingen betreffende intellectuele en/of industriële eigendomsrechten in of van de Diensten te verwijderen en/of te wijzigen.
 7. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Website, de (web)applicaties of onderdelen daarvan te framen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ongehinderd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid Ongehinderd

 1. Ongehinderd zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden, maar kan niet garanderen dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of
  storingen zullen functioneren. Ongehinderd streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder die de Gebruiker daarbij ondervindt zo beperkt mogelijk te houden.
 2. Ongehinderd zal zich inspannen dat de via de Diensten aan de Gebruiker beschikbaar gestelde informatie correct is, maar kan dat niet garanderen. Op de Diensten is tevens door derden geplaatste informatie te vinden. Ongehinderd is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze informatie, of enige schade bij als gevolg van het gebruik van die informatie.
 3. In verband met service, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van Ongehinderd, is Ongehinderd gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen
  te nemen, indien zulks in de opvatting van Ongehinderd nodig is, zonder de Gebruiker daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
 4. Ongehinderd is niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan personen of zaken ontstaan door het gebruik van de Diensten, en is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

Artikel 5. Privacy

Ongehinderd verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer u zich aanmeldt voor een van de Diensten, kan u gevraagd worden de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam, schermnaam (alias), profiel (type beperking), zichtbaarheid profiel voor andere gebruikers van de Diensten (type beperking), e-mailadres, e-mailvoorkeuren en/of uw locatiegegevens. Uw gegevens worden door Ongehinderd niet aan derden verstrekt. Gebruikers van de Diensten van Ongehinderd hebben recht op inzage in de geregistreerde persoonsgegevens van de betreffende persoon zoals hierboven genoemd; recht op correctie en verwijdering van deze gegevens; recht op dataportabiliteit. Uitoefening van deze rechten kan middels de hiervoor geboden functies ‘account wijzigen’ en ‘account verwijderen’ in de persoonlijke profielpagina van de gebruiker van de Diensten en/of middels een verzoek naar info@ongehinderd.nl.

Voor het gebruik van cookies door Ongehinderd wordt u verwezen naar het Cookie Statement.

Ongehinderd gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de Diensten, het verlenen van service en/of om u te informeren over andere producten en diensten van Ongehinderd indien u daar prijs
op stelt. Uw (persoons)gegevens worden bewaard op een Secured Server. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Ongehinderd dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding voor de Diensten of schriftelijk melden bij: info@ongehinderd.nl.

Gebruiksvoorwaarden Ongehinderd, versie juni 2023

Partners van Ongehinderd

Met trots presenteren wij onze partners die samen met ons Nederland toegankelijker maken: